DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM OD 99 ZŁ

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VERABAGS.PLZ DNIA 14.04.2016 R.
REGULAMIN

§ 1 Definicje

1.Adres dostawy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, wskazane przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

2. Adres reklamacyjny:

VERA BAGS

UL. Terespolska 61

05-074 Halinów, Nowy Konik

e-mail : verabags@wp.pl

3. Dane kontaktowe:

VERA BAGS

ul. Terespolska 61

05-074 Halinów

tel./fax 22 773 35 85

e-mail : verabags@wp.pl

4. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy, wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w niniejszym regulaminie.

5. Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.) oraz innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Karta produktu - podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Klient/Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych (dalej „Przedsiębiorca”), dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).

9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz.U.2016.3 z późn. zm.).

10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

11. Miejsce wydania rzeczy – adres dostawy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .

14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827. z późn. zm.).

17. Produkt – rzecz, która jest przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jej ceny (cena/jednostka).

15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

17. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

18. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.verabags.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Prezentowane na stronie Sklepu, Produkty/Rzecz, w razie wątpliwości, nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

19. Sprzedający:

Barbara Kiejnich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VERA BAGS Barbara Kiejnich przy ul. Terespolska 61, 05-074 Halinów, Nowy Konik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321107734, REGON 712486508, tel./fax 22 773 35 85, e-mail : verabags@wp.pl.

20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

21. Termin realizacji – liczba dni roboczych w czasie których zamówienie zostanie zrealizowane.

22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawo konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeks cywilny w przypadku Przedsiębiorców.

23. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

24. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

26. Płatności elektroniczne – płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

27. Przelew – płatność na Konto bankowe Sprzedającego

28.Konto bankowe Sprzedającego:

Bank Pekao

Numer konta : 34124010951111001038660932

29. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

30. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

31. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach dostępnych Sklepie.


§ 2 Warunki ogólne.


1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Rzeczy/Produkty wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego na stronie Sklepu wyrażone są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, określonego w § 3 niniejszego Regulaminu oraz podanego w trakcie składania Zamówienia.

4. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail:

a) zamówienia na wybrany przez Klienta Produkt,

b) informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy w wersji word lub linkiem do niego,

c) niniejszego Regulaminu w wersji word lub link do samodzielnego pobrania Regulaminu,

2) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do Klienta na wskazany adres dostawy tj. miejsca wydania rzeczy, wydrukowanego przez Sprzedającego dowodu zakupu.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach:

1) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej

2) Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej,

3) Opera w wersji 7.0 i wyższej,

4) Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


§3 Zawarcie umowy i realizacja


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności :

1) dodać Produkty do Koszyka,

2) wybrać sposób dostawy,

3) wybrać miejsce wydania rzeczy, adres dostawy,

4) wybrać sposób płatności,

5) złożyć w Sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i Płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie bankowym Sprzedającego.

5. Realizacja zamówień z użyciem kuponów rabatowych zakupionych w serwisach zakupów grupowych następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia z opcją zapłaty „ za pobraniem” lub w ciągu 5 dni roboczych w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

6. Zawarcie umowy z Przedsiębiorcą następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje Klienta wysyłając informację e-mailową „ przyjęto do realizacji”.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia „za pobraniem” , a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

9. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 20 zł, zarówno przy wpłacie zwykłym przelewem bankowym, poprzez system płatności elektronicznych czy „ za pobraniem”.

10. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, najczęściej w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Sklep.


§4 Prawo do odstąpienia od umowy


1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://static.shoplo.com/6399/files/40-formularz-odstapienia-od-umowy-vera-bags.doc lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający potwierdzi Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument odstępując od umowy ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 Prawa konsumenckiego§ 5 Reklamacja i rękojmia


1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

3. Rękojmia nie rozciąga się na wady Produktu, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Produktu.

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1) złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany rzeczy, formularz wymiany znajduje się tutaj: http://static.shoplo.com/6399/files/46-wymiana.pdf

2) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

3) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać:

1) wymiany rzeczy na wolną od wad;

2) usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem:

http://static.shoplo.com/6399/files/42-reklamacja.pdf

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

2) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) żądania usunięcia wady.

- w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres, chyba że Konsument poda inny sposób.

15.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W terminach określonych w ust.15-16 powyżej, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


§ 6 Newsletter


1. Zapisanie się do otrzymywania przez Klienta newsletterów w Sklepie jest bezpłatne.

2. Klient który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze Sklepu i wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

3. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez stronę internetową Sklepu i może przez klienta zostać w każdym momencie odwołana.§ 7 Postanowienia końcowe


1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.:

1) zmiany przepisów prawa;

2) zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

9. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.Dokumenty do pobrania :

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

http://static.shoplo.com/6399/files/38-informacja.doc

Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji word.doc

http://static.shoplo.com/6399/files/40-formularz-odstapienia-od-umowy-vera-bags.doc

Wzór formularza wymiany rzeczy

http://static.shoplo.com/6399/files/46-wymiana.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego

http://static.shoplo.com/6399/files/42-reklamacja.pdf